Všeobecné podmienky užívania nehnuteľností

Všeobecné podmienky užívania nehnuteľností
v priemyselnom areáli spravovaným spoločnosťou Nána Invest, s.r.o.

 

Preambula

   Dňa 16. júna 2011 bola medzi Obcou Nána, so sídlom Madáchova 32, 943 60 Nána, IČO: 00 800 279, ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou Nána Invest, s.r.o., so sídlom 1. Mája 6, 943 60 Nána, IČO: 46 121 617 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.: 28806/N, ako nájomcom, uzavretá Nájomná zmluva, ktorou Obec Nána prenechala nájomcovi do užívania časť nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva (ďalej aj ako „LV“) č. 466 pre obec Nána, katastrálne územie Nána, ktorý je vedený Okresným úradom Nové Zámky, odborom katastra. Predmetnú nájomnú zmluvu schválilo obecné zastupiteľstvo obce Nána, uznesením č. 13/15062011 dňa 15.6.2011. V zmysle predmetnej zmluvy „Nájomca je oprávnený prenechať do podnájmu predmet nájmu alebo jeho časť, na určitý čas, s čím prenajímateľ vyjadruje svoj súhlas.“.

 

Článok I.
Výklad pojmov
Nájomca:

   je spoločnosť Nána Invest, s.r.o., so sídlom 1. Mája 6, 943 60 Nána, IČO: 46 121 617 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.: 28806/N, ktorá na základe Nájomnej zmluvy uzavretou dňa 16. júna 2011 s Obcou Nána, so sídlom Madáchova 32, 943 60 Nána, IČO: 00 800 279 – vlastníkom nehnuteľností, prenajíma nehnuteľnosti (nebytové priestory a ich príslušenstvá vrátane iných pozemkov) podnájomcom.

Podnájomca:
   je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá uzavrela podnájomnú zmluvu s nájomcom s účelom nájmu nehnuteľností.

 Priemyselný areál:
je súhrn nehnuteľností (nebytových priestorov a pozemkov), ktoré sú prenajaté a spravované nájomcom.

 

Článok II.
Všeobecné povinnosti podnájomcu

   Podnájomca berie na vedomie, že na základe osobitnej zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej iba „nájomná zmluva“) uzavretou medzi nájomcom a podnájomcom prebral nebytové priestory, ktoré sú predmetom  nájomnej zmluvy a sú súčasťou priemyselného areálu, pričom tieto všeobecné podmienky užívania nehnuteľností tvoria súčasť nájomnej zmluvy.

   Podnájomca je počas trvania nájmu povinný zabezpečiť vo všetkých prenajatých priestoroch v zmysle nájomnej zmluvy a v priemyselnom areály povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacich predpisov v znení neskorších právnych predpisov (prípadne obdobného zákona).

   Podnájomca je počas trvania nájmu povinný zabezpečiť vo všetkých prenajatých priestoroch v zmysle nájomnej zmluvy a v priemyselnom areály povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich predpisov v znení neskorších právnych predpisov (prípadne obdobného zákona).

   Podnájomca sa zaväzuje, že počas celej doby trvania nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy bude poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v prenajatých priestoroch do výšky krytia zodpovedajúceho výšky hodnoty skladovaného tovaru a iného vybavenia.

   Podnájomca sa zaväzuje:

-          udržiavať poriadok v areály priemyselného parku,
-          predmety súvisiace s obchodnou činnosťou skladovať usporiadane, tak aby v areály priemyselného parku nevznikol neporiadok,
-          udržiavať prostredie prenajatej nehnuteľnosti tak, aby vzhľad prenajatých nehnuteľností nebol narúšaný.

   Podnájomca berie na vedomie, že v prenajatých priestoroch ako aj v priemyselnom areály je zakázané najmä:

-          znečisťovať prenajaté priestory a priemyselný areál ako napr. olejmi, chemikáliami, odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami,
-          odhadzovať smeti (napr. papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet) a iné odpadky z prenajatých priestorov na územie priemyselného areálu,
-          vstupovať na trávnik, znečisťovať trávnik priemyselného areálu, vypaľovať alebo inak poškodzovať trávnik,
-          skladovať na území priemyselného areálu mimo prenajatých priestorov obaly, tovar v obaloch,
-          znečisťovať a poškodzovať priemyselný areál a zariadenia umiestnené na ňom,
-          umožniť prenikanie zvierat na územie priemyselného areálu a do prenajatých priestorov, vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a kontroly,
-          vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných užívateľov priemyselného areálu,
-          požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
-          propagovať tabakové výrobky,
-          vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
-          používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
-          vnášať strelné zbrane, strelivo (okrem strážnej služby - SBS), výbušniny a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví.

   Podnájomník sa zaväzuje dodržiavať ďalej právne predpisy:

-          zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
-          vyhlášku č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
-          zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
-          zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších právnych predpisov.

   Podnájomník berie na vedomie, že fajčenie v celom priemyselnom areály je zakázané, okrem miest na to vyhradených.

   Podnájomník berie na vedomie, že v rámci priemyselného areálu rýchlosť motorových vozidiel treba prispôsobiť k povahe komunikácii a danej dopravnej situácii, pričom je povinnosť dodržiavať najmä obmedzenie rýchlosti. Na území priemyselného areálu je povolená maximálna rýchlosť 20 km/hod.

   Podnájomník berie na vedomie, že parkovanie je umožnené na území priemyselného areálu iba na miestach pre odstavovanie a parkovanie všetkých druhov motorových vozidiel a prívesov, ako aj miesta pre nakladanie a vykladanie. Podnájomník zodpovedá za bezpečnosť a poriadok na priestoroch určených na nakladanie a vykladanie.

   Podnájomník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá vjazdu a výjazdu vozidiel a oboznámiť s týmito pravidlami jeho obchodných partnerov a návštevníkov.

   Podnájomník je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu prenajatých priestorov a/alebo priemyselného areálu. Podnájomník je plne zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vznikli jeho pričinením alebo pričinením osôb, ktorým umožnil vstup na územie priemyselného areálu.

   Podnájomník sa zaväzuje, že v prípade porušenia týchto všeobecných podmienok užívania nehnuteľností jeho osobou, jeho zamestnancami, alebo osobami, ktorým umožnil vstup na územie priemyselného areálu, sa zaväzuje uhradiť pokutu až do výšky 500,- EUR, ktorou nie je dotknutá výška spôsobenej škody vyčíslenej nájomcom. Takúto pokutu je nájomca oprávnený vyfakturovať podnájomníkovi do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa nájomca o porušení týchto  všeobecných podmienok užívania nehnuteľností dozvedel, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania, ktorým došlo k porušeniu týchto všeobecných podmienok užívania nehnuteľnosti.

   Podnájomník berie na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať tieto všeobecné podmienky užívania nehnuteľnosti a zároveň sa zaväzuje oboznámiť s týmito pravidlami jeho obchodných partnerov a návštevníkov.

   Podnájomník sa zaväzuje, že v prípade akejkoľvek udalosti, ktorá bude zakladať akúkoľvek náhradu škody vzniknutú z porušenia jeho povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a z týchto všeobecných podmienok užívania nehnuteľnosti, bude znášať v plnom rozsahu.

   Tieto všeobecné podmienky užívania nehnuteľností sú záväzné pre všetkých užívateľov - podnájomcov priemyselného areálu.

 

V Náne, dňa 11.2.2019

 

 

_________________________________

Nána Invest, s.r.o.
Mgr. Tomáš Szalatnyai
konateľ